៣ថ្ងៃប៉ូលីសផាក ពិន័យ រថយន្ត-ម៉ូតូ ជាង២ម៉ឺនគ្រឿង

ភ្នំពេញ ៖ របាយការណ៍ បានបង្ហាញថា នៅក្នុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃដើមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ ប៉ូលីសចរាចរណ៍ បានធ្វើការផាកពិន័យអ្នកមិន ចូលរួមគោរពច្បាប់ផ្លូវគោកថ្មី មាន២៤ .៣៩៦ គ្រឿង ក្នុងចំណោម ១០៩.៦៧៣គ្រឿង។

យោងតាមលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តច្បាប់ ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញប្រចាំថ្ងៃទី៣ កុម្ភៈ បានឲ្យដឹងថា ពិនិត្យអ្នកបើកបរមានជាតិ អាកុល១៩៣នាក់ / ១.៨៣៨គ្រឿង ម៉ូតូ១.២៣៩គ្រឿង។ ក្នុងនោះរយៈ ពេល៣ថ្ងៃដូចគ្នា មនុស្សល្មើសច្បាប់ ចំនួន៥៩៣នាក់/៤.២៦៤គ្រឿង ។

 សម្រាប់នៅថ្ងៃទី២ កុម្ភៈ បានត្រួតពិនិត្យ មធ្យោបាយសល្មើសចំនួន៩.១៥៨គ្រឿង (ម៉ូតូ៦៧ភាគរយ) ។ ក្នុងនោះ ធ្វើការអប់រំចំនួន ៤.៧៣២គ្រឿង , ផាកពិន័យចំនួន៤.៤២៦គ្រឿង៕

៣ថ្ងៃប៉ូលីសផាក ពិន័យ រថយន្ត-ម៉ូតូ ជាង២ម៉ឺនគ្រឿង