អាជ្ញាធរហាម​ ពលរដ្ឋមិនឲ្យ​ ដុតជាតិផ្ទុះ និងលេងល្បែង ស៊ីសងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន

អាជ្ញាធរហាម​ ពលរដ្ឋមិនឲ្យ​ ដុតជាតិផ្ទុះ និងលេងល្បែង ស៊ីសងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន