តំបន់​ទេសចរណ៍ដ៏​ចម្លែកៗ​នៅលើ​ពិភពលោក

dnt-news: ​តើ​លោក​អ្នកមាន​អារម្មណ៍​បែបណា នៅពេលដែល​ដឹងថា នៅលើ​ពិភពលោក​យើង​នេះ​មាន​តំបន់ឆ្នេរ​មួយចំនួន​តម្រូវ​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​មិន​ថា​ចាស់ ឬ​ក្មេង​ឡើយ​ឲ្យ​តែ​ចូលដល់​គឺ​ពួកគេ​ត្រូវ​តេ​ស្រាត​ដូចៗ​គ្នា ។