​ផលិតកម្ម Rock ត្រៀម​រឿង​ថ្មី មុនពេល​រឿង ”​សិស្ស​ប្អូន​សំណព្វ​ចិ​ត្ដ​”

dnt-news : ​ខណៈ​រឿង​”​សិស្ស​ប្អូន​សំណព្វ​ចិ​ត្ដ​” ត្រៀម នឹង​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅ​ថ្ងៃទី​០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនេះ ផលិតកម្ម Rock បានរៀបចំ​ពិធី​ក្រុង​ពាលី​នូវ​រឿង​ថ្មី​របស់ខ្លួន​ដែលមាន​ចំណងជើង​ថា​“​ជំនួញ​អាគម​” កាលពី​នៅ​ថ្ងៃទី​០៤ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​។ ក្នុង​រឿងនេះ​គេ​សង្កេតឃើញ​មានការ​ចូលរួម​សម្ដ