អាប និង​ធ្មប់​ជា​អ្វី​? ( មានវីដេអូ )

dnt-news : ​តើ​អាប ធ្មប់ ជា​អ្វី​ឲ្យ​ពិតប្រាកដ​? ​គេ​ជឿថា អាប និង​ធ្មប់​នោះ​ជា​ឥទ្ធិពល​ម្យ៉ាង ដេ​ល​មាន​អនុភាព​មកលើ​ជីវិត​មនុស្ស​ទូទៅ ដែល​អនុភាព​នេះ​អាចធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ឈឺ​ស្លាប់ ឬ​ជាសះស្បើយ​ឡើងវិញ​តាម​បញ្ជា​នៃ​មនុស្ស​ដែលជា​រូប​អាប ឬ​គ្រូធ្មប់​នេះ​។