ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

លទ្ធ​ផល​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​៣ របស់​គណៈ​កម្មាធិការ​សម្រប​សម្រួល​អន្តរ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា-ចិន