រយៈពេល ១ខែ កម្ពុជា នាំអង្ករចេញ ទៅក្រៅប្រទេស បានជាង ៤ម៉ឺនតោន

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងរយៈពេល ១ខែ ដើមឆ្នាំ២០១៦នេះ កម្ពុជាបាននាំអង្ករចេញទៅលក់ នៅក្រៅប្រទេស បានចំនួន ៤៤.០៣៣តោន បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ក្នុងឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅ កើនឡើង ២២,៦០ភាគរយ។

រយៈពេល ១ខែ កម្ពុជា នាំអង្ករចេញ ទៅក្រៅប្រទេស បានជាង ៤ម៉ឺនតោន