គ្រួសារ​ដែលមាន​សមាជិក​ច្រើនជាងគេ​នៅលើ​ពិភពលោក

dnt-news : ​នេះ​ជា​រឿង​គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល​ខ្លាំងណាស់ នៅពេល​ដែលមាន​ព័ត៌មាន​ចុះផ្សាយ​ថា គ្រួសារ​មួយ​មាន​សមាជិក​ក្នុង​គ្រួសារ​រហូតដល់​១៨១​នាក់​នោះ ។​គ្រួសារ​នេះដែរ ត្រូវបាន​គេ​ចាត់ទុកជា​គ្រួសារ​ទីមួយ​ដែលមាន​សមាជិក​ច្រើនជាងគេ​បំផុត​នៅលើ​ពិភពលោក ។​