តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

ស្របពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនកៀកនឹងចូលមកដល់ សិល្បករ សិល្បការិនី ចិនជាច្រើនរូបបានជួបជុំគ្នាថតវីដេអូដើម្បីជូនពរឆ្នាំថ្មី សម្រាប់បណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួន តាមរយៈសារព័ត៌មាន Xinhaunet។ វីដេអូនោះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចេញនៅឡើយទេ ប៉ុន្តែគេបានបង្ហាញរូបភាពខ្លះៗ។ ចង់ដឹងថាមានតារាណាខ្លះសូមទស្សនាខាងក្រោមនេះ៖

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត ​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

ប្រភព៖sabay