សូកូឡាខ្មៅ ជួយសម្រកទម្ងន់

សម្រាប់សុភាពស្រ្តី ដែលចង់សម្រកទម្ងន់ សូកូឡាអាចជួយបាន។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាស្ករសូកូឡាទូទៅឡើយ វាត្រូវតែជាសូកូឡាខ្មៅ ព្រោះពេលថ្មីៗនេះមានការស្រាវជ្រាវ ពីប្រទេសដាណឺម៉ាក រកឃើញថា អ្នកដែលទទួលទានសូកូឡាល្វីង និងទទួលទានអាហារពេលបន្ទាប់ ថយចុះ១៥ភាគរយ និងគ្មានអារម្មណ៍ចង់ទទួលទានអាហារជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ ឬនំផ្អែមទៀតផង។ ដែលនេះជាប្រយោជន៍សម្រាប់ស្រ្តីដែល ចង់គ្រប់គ្រងអាហារទទួលទានដើម្បីថែរក្សារាង ឬសម្រកទម្ងន់ឲ្យរូបរាងស្វែលស្អាត។

សូកូឡាខ្មៅ ជួយសម្រកទម្ងន់

សូកូឡាខ្មៅ ជួយសម្រកទម្ងន់

សូកូឡាខ្មៅ ជួយសម្រកទម្ងន់