តារា​៨​គូរ​នឹង​រួមគ្នា​សម្តែង​ក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​

Doliprane TVC

​តារា​ល្បីៗ​ជាច្រើន​គូរ​នឹង​ចាប់ដៃគ្នា​ ​រួម​សម្តែង​សំរាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​ដែលមាន​ភាព​ទាក់ទាញ ​ហើយក៏​មានការ​រួមគ្នា​ដើម្បី​បង្ហាញ​នូវ​រូបភាព​ទាក់ទាញ ​កំ​ផ្លែង ​ស្នេហា ​មនោសញ្ចេទនា ​ទឹកភ្នែក​។​តារា​ដែល​នឹង​ចាន់​ដៃ​គ្នា​ទាំងអស់នោះ​មានដូចជា​
1.​ ​អា​លិច ​និង ​ខេ​វិ​ន ​ចាប់ដៃគ្នា​សម្តែង​ក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​ក្លែងក្លាយ​

តារា​៨​គូរ​នឹង​រួមគ្នា​សម្តែង​ក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​
2.​ ​ខេន ​និង ​រូ​ម​ ចាប់ដៃគ្នា​ក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​អន​ឡាញ​

តារា​៨​គូរ​នឹង​រួមគ្នា​សម្តែង​ក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​
3.​ ​ខេន​ និង​ ជំ​ពូ ​សម្តែង​នៅក្នុង​រឿង​វាសនា​កាម​ទេព​

តារា​៨​គូរ​នឹង​រួមគ្នា​សម្តែង​ក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​
4.​ ​ខើ​យ ​នឹង​ ឆី​រី ​រួម​សម្តែង​នៅក្នុង​រឿង​លួ​ច​ស្នេ​ហ៏​កាម​ទេព​

តារា​៨​គូរ​នឹង​រួមគ្នា​សម្តែង​ក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​
5.​ ​អែន​ឌី ​និង ​វ៉ា​វ៉ា​ សម្តែង​នៅក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​បឬស្យា

តារា​៨​គូរ​នឹង​រួមគ្នា​សម្តែង​ក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​
6.​ ​ប័ន​ចាន់ ​និង ​ក្រី​ត ​សម្តែង​នៅក្នុង​រឿង​សង្គ្រាម​កាម​ទេព​

តារា​៨​គូរ​នឹង​រួមគ្នា​សម្តែង​ក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​
7.​ ​តូ​ម៉ូ ​នឹង ​នី​ឆា ​សម្តែង​នៅក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​ក្បត់ចិត្ត​

តារា​៨​គូរ​នឹង​រួមគ្នា​សម្តែង​ក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​
8.​ ​ប៉យ​ នឹង​ តឿ​យ ​រួមគ្នា​សម្តែង​កាម​ទេព​រីករាយ​

តារា​៨​គូរ​នឹង​រួមគ្នា​សម្តែង​ក្នុង​រឿង​កាម​ទេព​