ម៉ូតូ​ប្រើ​ថាមពល​លាមក​មនុស្ស

dnt-news: ​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត និង​ចែកចាយ​សម្ភារ​បន្ទប់ទឹក​តូ​តូ​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន បាន​ផលិត​ចេញ​នូវ​ម៉ូតូ​មួយគ្រឿង​ដែល​ប្រើប្រាស់​បង្គន់​ពិត​ធ្វើ​ជ​ពួក​អង្គុយ និង​ដើរ​ដោយ​ថាមពល​ជីវ​ឥន្ទ​នៈ​ដែល​បានមកពី​ការ​បំ​លែង​ពី​លាមក ។