ប៉ះទង្គិច​រងរបួស ក្រុម​អតីត​អ្នក​ឡានក្រុង​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ ​អ្នកដំណើរ​កា​ពី​តូ​ល​

ភ្នំពេញ: ក្រុម​អតីត​អ្នក​ឡានក្រុង​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​​អ្នកដំណើរ​កា​ពី​តូ​ល (​ជិត​ផ្សារ​អូ​ឫស្សី​) ​បាន​ប៉ះទង្គិច​គ្នា​ជាមួយ​កម្លាំង​អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច បាន​បណ្តាល​​ឲ្យ​មាន​អ្នករងរបួស​។
​ការប៉ះទង្គិច​នេះ បានកើត​ឡើង​នៅ​​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦៕​

ប៉ះទង្គិច​រងរបួស ក្រុម​អតីត​អ្នក​ឡានក្រុង​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ ​អ្នកដំណើរ​កា​ពី​តូ​ល​

ប៉ះទង្គិច​រងរបួស ក្រុម​អតីត​អ្នក​ឡានក្រុង​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ ​អ្នកដំណើរ​កា​ពី​តូ​ល​

ប៉ះទង្គិច​រងរបួស ក្រុម​អតីត​អ្នក​ឡានក្រុង​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ ​អ្នកដំណើរ​កា​ពី​តូ​ល​