ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​

Doliprane TVC

​ការ​សម្ភោ​ទ​កម្មវិធី​មួយ​នាង​ដាវី​កា​បាន​បង្ហាញខ្លួន​ក្នុង​ឈុត​ក្រហម​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ដែលមាន​បបូរមាត់​ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅ​ជាមួយ​ម៉ូត​សម្លៀកបំពាក់​ប្រៀបបាន​ដូចជា​នាគរាជ​ដែលមាន​កន្ទុយ​ក្រហមច្រាល​។​ដែលមាន​រូ​ន​ដូចខាងក្រោម​

ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​ ដាវី​កា​បង្ហាញខ្លួន​បែប​ជា​ម្ចាស់​ក្ស​ត្រី​