ក្រសួងទេសចរណ៍បញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និងការសម្អាតក្រុង ដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី៤

ភ្នំពេញ: ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរៀបចំកម្មវិធី បញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និងការសម្អាតក្រុង ដើម្បីចូលរួមអបអរ ទិវាជាតិទីក្រុងស្អាត លើកទី៤ ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមប្រធានបទ "ទីក្រុងខ្ញុំស្អាត សុខសុវត្ថិភាពល្អ ទេសចរណ៍មានកំណើន"។

ក្រសួងទេសចរណ៍បញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និងការសម្អាតក្រុង ដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី៤
ក្រសួងទេសចរណ៍បញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និងការសម្អាតក្រុង ដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី៤

ក្រសួងទេសចរណ៍បញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និងការសម្អាតក្រុង ដើម្បីចូលរួមអបអរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី៤