គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ


គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

កាល​ពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ម្សិល​មិញ​ ​តារា​ឆ្នើម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​​ ​ប្រាក់​ មុន្នីឧត្តម​ បាន​ចែក​អាវ​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ចំនួន​១០០​អាវ​ដល់​អ្នក​គាំទ្រ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​​កោះ​ពេជ្រ។ ការ​ចែក​អាវ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ឱកាស​នៃ​ពិធី​តាំង​ពិព័រណ៍​​ផលិត​ថៃ​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ចំនួន​៣​ថ្ងៃ។ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ទី​៦​ ខែ​កុម្ភៈ​ កន្លង​ទៅ​ ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ឆ្នើម​ ចាន់ វឌ្ឍនាកា​ មក​ពី​បឹងកេត​អង្គរ​ក៏​បាន​ចែក​អាវ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ចំនួន​១០០​ដែរ​ដល់​អ្នក​គាំទ្រ៕

 

សូម​ទស្សនា​​ ទិដ្ឋភាព​ទាំង​ស្រុង​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

គ្រប់​វ័យ​ទទួល​បាន​អាវ​ Free ពី​ ​ប្រាក់ មុន្នីឧត្តម​ ១០០អាវ​​នៅ​កោះ​ពេជ្រ​ ​ល្ងាច​មិញ

 

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា