ឯកឧត្តម រៀល ខេមរិន្ទ អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រមណ្ឌល​ស្វាយរៀង បាន​ផ្តល់​របាយការណ៍​បំភ្លឺ​ករណី​ចោទប្រកាន់ គាត់ថា បានកេង​ប្រវ័ញ្ច​ទទួល​យក​ប្រាក់ ជាច្រើន​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក

: ឯកឧត្តម រៀល ខេមរិន្ទ អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រមណ្ឌល​ស្វាយរៀង បាន​ផ្តល់​របាយការណ៍​បំភ្លឺ​ករណី​ចោទប្រកាន់ គាត់ថា បានកេង​ប្រវ័ញ្ច​ទទួល​យក​ប្រាក់ ជាច្រើន​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក ពីការ​រៀបចំ​ដំណើរ​ទៅ​មើល​បង្គោល​ព្រំដែន កម្ពុជា-វៀតណាម ដោយ​របាយការណ៍​បំភ្លឺ របស់​ឯកឧត្តម​មិនបាន​ជូន​ភ្ជាប់ នូវ​ឯកសារ​គាំទ្រ ដូចជា​វិក័យបត្រ​ជួល​រថយន្ត​តូច ឬធំ ជាដើម​នោះ​ទេ។ ខាង​ក្រោ​ម​នេះ គឺជា​របាយការណ៍​បំភ្លឺ​ទាំងស្រុ​ង​របស់ ឯកឧត្តម រៀល ខេមរិន្ទ៖

ឯកឧត្តម រៀល ខេមរិន្ទ អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រមណ្ឌល​ស្វាយរៀង បាន​ផ្តល់​របាយការណ៍​បំភ្លឺ​ករណី​ចោទប្រកាន់ គាត់ថា បានកេង​ប្រវ័ញ្ច​ទទួល​យក​ប្រាក់ ជាច្រើន​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក
ឯកឧត្តម រៀល ខេមរិន្ទ អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រមណ្ឌល​ស្វាយរៀង បាន​ផ្តល់​របាយការណ៍​បំភ្លឺ​ករណី​ចោទប្រកាន់ គាត់ថា បានកេង​ប្រវ័ញ្ច​ទទួល​យក​ប្រាក់ ជាច្រើន​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក
ឯកឧត្តម រៀល ខេមរិន្ទ អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រមណ្ឌល​ស្វាយរៀង បាន​ផ្តល់​របាយការណ៍​បំភ្លឺ​ករណី​ចោទប្រកាន់ គាត់ថា បានកេង​ប្រវ័ញ្ច​ទទួល​យក​ប្រាក់ ជាច្រើន​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក