ការបំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​ស្នើ​សុំ​ពិនិត្យ និង​ស្រាវជ្រាវ​ករណី​ចរាចរ​ថ្នាំ​ប្រភេទ MAZETA Slim

:

ការបំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​ស្នើ​សុំ​ពិនិត្យ និង​ស្រាវជ្រាវ​ករណី​ចរាចរ​ថ្នាំ​ប្រភេទ MAZETA Slim នៅ​លើ​ទីផ្សារ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា៕
ការបំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​ស្នើ​សុំ​ពិនិត្យ និង​ស្រាវជ្រាវ​ករណី​ចរាចរ​ថ្នាំ​ប្រភេទ MAZETA Slim
ការបំភ្លឺ​របស់​ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខា​ភិបាល ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​ស្នើ​សុំ​ពិនិត្យ និង​ស្រាវជ្រាវ​ករណី​ចរាចរ​ថ្នាំ​ប្រភេទ MAZETA Slim