ការបំភ្លឺ​របស់​លោក ចិន វ៉ុន នាយក​វិទ្យាល័យ​ជីភូ ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់​បាវិត ខេត្ត​ស្វាយរៀង ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី ក្នុង​ការ​បំពេញ​តួនាទី​ភារកិច្ច

: ការបំភ្លឺ​របស់​លោក ចិន វ៉ុន នាយក​វិទ្យាល័យ​ជីភូ ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់​បាវិត ខេត្ត​ស្វាយរៀង ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី ក្នុង​ការ​បំពេញ​តួនាទី​ភារកិច្ច៕

ការបំភ្លឺ​របស់​លោក ចិន វ៉ុន នាយក​វិទ្យាល័យ​ជីភូ ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់​បាវិត ខេត្ត​ស្វាយរៀង ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី ក្នុង​ការ​បំពេញ​តួនាទី​ភារកិច្ច
ការបំភ្លឺ​របស់​លោក ចិន វ៉ុន នាយក​វិទ្យាល័យ​ជីភូ ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់​បាវិត ខេត្ត​ស្វាយរៀង ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី ក្នុង​ការ​បំពេញ​តួនាទី​ភារកិច្ច