នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង បង្ហាញឯកសារសំនួរ និងចម្លើយ ទាក់ទងនឹងជំងឺហ្ស៊ីកា (ZIKA)