អ្នកទេសចរ មកលេងមណ្ឌលគិរី ក្នុងថ្ងៃបុណ្យ ចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាម មានការថយចុះក្នុងឆ្នាំនេះ

មណ្ឌលគិរីៈ លោក ង៉ិន សុវិមានប្រធានមន្ទីទេសចរ ខេត្តបានថ្លែងប្រាប់អ្នកឆ្លើយឆ្លង ព័ត៌មានយើងនៅរសៀលថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នេះថា ភ្ញៀវទេសចរមកលេង ខេត្តមណ្ឌលគិរី រយៈពេលបីថ្ងៃបុណ្យ ចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនាឆ្នាំនេះអាចមានការ

ថយចុះជាងឆ្នាំមុននេះ បើតាមការអះអាងបញ្ជាក់ប្រាប់ពី ទូរលេខបឋមដោយមិនទាន់ ធ្វើការបូកសរុប។

យ៉ាងណាក៏ដោយ លោកពុំ បានបញ្ជាក់

ឱ្យច្បាស់អំពីមូលហេតុ នៃចំនួនថយចុះឬស្មើរគ្នា នៃចំនួនអ្នកទេសចរឆ្នាំនេះ ថាមកពីកត្តាអ្វីនោះនៅឡើយទេ៕

អ្នកទេសចរ មកលេងមណ្ឌលគិរី ក្នុងថ្ងៃបុណ្យ ចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាម មានការថយចុះក្នុងឆ្នាំនេះ

អ្នកទេសចរ មកលេងមណ្ឌលគិរី ក្នុងថ្ងៃបុណ្យ ចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាម មានការថយចុះក្នុងឆ្នាំនេះ

អ្នកទេសចរ មកលេងមណ្ឌលគិរី ក្នុងថ្ងៃបុណ្យ ចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាម មានការថយចុះក្នុងឆ្នាំនេះ

អ្នកទេសចរ មកលេងមណ្ឌលគិរី ក្នុងថ្ងៃបុណ្យ ចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាម មានការថយចុះក្នុងឆ្នាំនេះ