គ.ជ.ប​ និងដៃគូអន្តរជាតិ ពិភាក្សាកិច្ច ព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន កំណែទម្រង់បោះឆ្នោត នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មការ ចំពោះកិច្ចទទួលបន្ទុកសហការជាមួយ សហភាពអឺរ៉ុប និងប្រទេសជប៉ុន ដឹកនាំដោយ លោក គួយ ប៊ុនរឿន បានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា លើខ្លឹមសារ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន គាំទ្រកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា រវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប ៕

គ.ជ.ប​ និងដៃគូអន្តរជាតិ ពិភាក្សាកិច្ច ព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន កំណែទម្រង់បោះឆ្នោត នៅកម្ពុជា

គ.ជ.ប​ និងដៃគូអន្តរជាតិ ពិភាក្សាកិច្ច ព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន កំណែទម្រង់បោះឆ្នោត នៅកម្ពុជា

គ.ជ.ប​ និងដៃគូអន្តរជាតិ ពិភាក្សាកិច្ច ព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទាន កំណែទម្រង់បោះឆ្នោត នៅកម្ពុជា