ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០ ​​នឹង​ពេញ​និយម​លើ​​ទីផ្សារ​បំផុត​​ឆ្នាំ​២០១៦


ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០ ​​នឹង​ពេញ​និយម​លើ​​ទីផ្សារ​បំផុត​​ឆ្នាំ​២០១៦

​ឆ្នាំ​២០១៥​កន្លង​ទៅ​ ​ម៉ាក​យីហោ​របស់​រថយន្ត​ដែល​មាន​ការ​ពេញ​និយម​​គឺ​នៅ​មាន​ភាព​មិន​ច្បាស់​លាស់​នៅ​ឡើយ​ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​២០១៦​នេះ អ្នក​វិភាគ​ទីផ្សារ​ជឿ​ថា ​ឧស្សាហកម្ម​រថយន្ត​​នឹង​បើក​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ ដើម្បី​ប្រកួត​ប្រជែង​ប្រជា​ប្រិយភាព​គ្នា​កាន់​តែ​ខ្លាំង ហើយ​ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០​ខាង​ក្រោម​នេះ នឹង​ពេញ​និយម​បំផុត​លើ​ទីផ្សារ៖

 

១. Lexus៖

 

ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០ ​​នឹង​ពេញ​និយម​លើ​​ទីផ្សារ​បំផុត​​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

២. Honda៖

 

ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០ ​​នឹង​ពេញ​និយម​លើ​​ទីផ្សារ​បំផុត​​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

៣. Jaguar/Land Rover៖

 

ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០ ​​នឹង​ពេញ​និយម​លើ​​ទីផ្សារ​បំផុត​​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

៤. Kia៖

 

ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០ ​​នឹង​ពេញ​និយម​លើ​​ទីផ្សារ​បំផុត​​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

៥. Dodge៖

 

ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០ ​​នឹង​ពេញ​និយម​លើ​​ទីផ្សារ​បំផុត​​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

៦. Hyundai៖

 

ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០ ​​នឹង​ពេញ​និយម​លើ​​ទីផ្សារ​បំផុត​​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

៧. Subaru៖

 

ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០ ​​នឹង​ពេញ​និយម​លើ​​ទីផ្សារ​បំផុត​​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

៨. Infiniti៖

 

ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០ ​​នឹង​ពេញ​និយម​លើ​​ទីផ្សារ​បំផុត​​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

៩. Jeep៖

 

ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០ ​​នឹង​ពេញ​និយម​លើ​​ទីផ្សារ​បំផុត​​ឆ្នាំ​២០១៦

 

១០. Ford៖

 

ម៉ាក​រថយន្ត​ទាំង​១០ ​​នឹង​ពេញ​និយម​លើ​​ទីផ្សារ​បំផុត​​ឆ្នាំ​២០១៦

 

​ប្រែ​សម្រួល៖ វិន ជីវ័ន្ត
​ប្រភព៖ zing