ក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា បង្កើតក្រុមការងារ តាមដានហ្វេសប៊ុក សម្តេចតេជោ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បង្កើតក្រុមការងារ តាមដានបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គម (Facebook) របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា។

ក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា បង្កើតក្រុមការងារ តាមដានហ្វេសប៊ុក សម្តេចតេជោ

ក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា បង្កើតក្រុមការងារ តាមដានហ្វេសប៊ុក សម្តេចតេជោ