តារាប្រុសកូរ៉េរូប ណាខ្លះដែលសង្ហារ បំផុតពេលអត់ពាក់អាវ?

កូរ៉េ៖ មានតារាប្រុសកូរ៉េជាច្រើនរូប ដែលមានរាងសង្ហារតាំងពីកំណើត ហើយពួកគេតែងតែធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តលុងនឹងសម្រស់

គ្រប់ពេលឡើងសម្តែងម្តង ហើយមានតារាកូរ៉េមួយចំនួនចូលចិត្តលេងស្ទីលអត់អាវដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់របស់ខ្លួន

កាន់តែជ្រួលច្របល់ដោយសារសាច់ដុំដ៏ទាក់ទាញរបស់ពួកគេពេលឡើងសម្តែង ។

ថ្ងៃនេះគេហទំព័រKorea Times បានជ្រើសរើសតារាប្រុសកូរ៉េ ១៤រូប ដែលសង្ហារនិងទាក់ទាញបំផុតពេលគ្មានអាវ ។

ចង់ដឹងថាជាតារាណាខ្លះ ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា!

តារាប្រុសកូរ៉េរូប ណាខ្លះដែលសង្ហារ បំផុតពេលអត់ពាក់អាវ?

តារាប្រុសកូរ៉េរូប ណាខ្លះដែលសង្ហារ បំផុតពេលអត់ពាក់អាវ?

តារាប្រុសកូរ៉េរូប ណាខ្លះដែលសង្ហារ បំផុតពេលអត់ពាក់អាវ?

តារាប្រុសកូរ៉េរូប ណាខ្លះដែលសង្ហារ បំផុតពេលអត់ពាក់អាវ?

តារាប្រុសកូរ៉េរូប ណាខ្លះដែលសង្ហារ បំផុតពេលអត់ពាក់អាវ?

តារាប្រុសកូរ៉េរូប ណាខ្លះដែលសង្ហារ បំផុតពេលអត់ពាក់អាវ?

តារាប្រុសកូរ៉េរូប ណាខ្លះដែលសង្ហារ បំផុតពេលអត់ពាក់អាវ?

តារាប្រុសកូរ៉េរូប ណាខ្លះដែលសង្ហារ បំផុតពេលអត់ពាក់អាវ?

តារាប្រុសកូរ៉េរូប ណាខ្លះដែលសង្ហារ បំផុតពេលអត់ពាក់អាវ?

តារាប្រុសកូរ៉េរូប ណាខ្លះដែលសង្ហារ បំផុតពេលអត់ពាក់អាវ?

តារាប្រុសកូរ៉េរូប ណាខ្លះដែលសង្ហារ បំផុតពេលអត់ពាក់អាវ?