រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្តល់ ប្រាក់រង្វាន់ ជ័យលាភី ជនពិការក្នុងការ ប្រកួតកីឡា ស្ប៉េស្យាល់អូឡាំពិក និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ គ្រូបង្វឹក គ្រូជំនួយ

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះ ជ័យលាភីជនពិការក្នុងការប្រកួត ប្រជែងមុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស្ប៉េស្យាល់អូឡាំពិក និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សម្រាប់គ្រួបង្វឹក គ្រូជំនួយ។
ការសម្រេចផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សម្រាប់គ្រួបង្វឹក គ្រូជំនួយនេះ ធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ និងលើកទឹកចិត្តការចូលរួម ប្រកួតប្រជែង មុខជំនាញ ការប្រកួតកីឡាស្ប៉េស្យាល់ អូឡាំពិកជាលក្ខណៈជាតិ និងអន្តរជាតិ ៕

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្តល់ ប្រាក់រង្វាន់ ជ័យលាភី ជនពិការក្នុងការ ប្រកួតកីឡា ស្ប៉េស្យាល់អូឡាំពិក និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ គ្រូបង្វឹក គ្រូជំនួយ

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្តល់ ប្រាក់រង្វាន់ ជ័យលាភី ជនពិការក្នុងការ ប្រកួតកីឡា ស្ប៉េស្យាល់អូឡាំពិក និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ គ្រូបង្វឹក គ្រូជំនួយ

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្តល់ ប្រាក់រង្វាន់ ជ័យលាភី ជនពិការក្នុងការ ប្រកួតកីឡា ស្ប៉េស្យាល់អូឡាំពិក និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ គ្រូបង្វឹក គ្រូជំនួយ

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្តល់ ប្រាក់រង្វាន់ ជ័យលាភី ជនពិការក្នុងការ ប្រកួតកីឡា ស្ប៉េស្យាល់អូឡាំពិក និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ គ្រូបង្វឹក គ្រូជំនួយ

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្តល់ ប្រាក់រង្វាន់ ជ័យលាភី ជនពិការក្នុងការ ប្រកួតកីឡា ស្ប៉េស្យាល់អូឡាំពិក និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ គ្រូបង្វឹក គ្រូជំនួយ

  • រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្តល់ ប្រាក់រង្វាន់ ជ័យលាភី ជនពិការក្នុងការ ប្រកួតកីឡា ស្ប៉េស្យាល់អូឡាំពិក និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ គ្រូបង្វឹក គ្រូជំនួយ已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+