កាលបរិច្ឆេទនៃរាល់ការប្រកួត EURO 2016 នៅរដូវក្ដៅខាងមុននេះ បានចេញជាផ្លូវការហើយ

ខាងក្រោមនេះគឺជា បញ្ជីនៃការប្រកួត EURO 2016 សម្រាប់រដូវក្ដៅនេះ

*ចំណាំ: អក្សរ “W” តំណាងឲ្យក្រុមដែលទទួលជ័យជំនះគឺក្រុមលេខ១ក្នុងប៉ូល ចំណែកឯ អក្សរ “R” តំណាងឲ្យក្រុមលេខ ២នៃ ប៉ូលនីមួយៗ។

ឧទាហរណ៍៖ WF vs. RE គឺមានន័យថាក្រុមលេខ១ក្នុងប៉ូល ‘F’ ប្រកួតជាមួយក្រុមលេខ២ក្នុងប៉ូល ‘E’ ។List of Group:

Group A: France, Romania, Albania, Switzerland

Group B: England, Russia, Wales, Slovakia

Group C: Germany, Ukraine, Poland, Northern Ireland

Group D: Spain, Czech Republic, Turkey, Croatia

Group E: Belgium, Italy, Republic of Ireland, Sweden

Group F: Portugal, Iceland, Austria, Hungary

Group stage

Friday, June 10
France vs. Romania — Saint-Denis (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Saturday, June 11
Albania vs. Switzerland — Lens (3 p.m. CET/9 a.m. ET)
Wales vs. Slovakia — Bordeaux (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
England vs. Russia — Marseille (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Sunday, June 12
Turkey vs. Croatia — Paris (3 p.m. CET/9 a.m. ET)
Poland vs. Northern Ireland — Nice (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
Germany vs. Ukraine — Lille (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Monday, June 13
Spain vs. Czech Rep — Toulouse (3 p.m. CET/9 a.m. ET)
Rep of Ireland vs. Sweden — Saint-Denis (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
Belgium vs. Italy — Lyon (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Tuesday, June 14
Austria vs. Hungary — Bordeaux (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
Portugal vs. Iceland — Saint-Etienne (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Wednesday, June 15
Russia vs. Slovakia — Lille (3 p.m. CET/9 a.m. ET)
Romania vs. Switzerland — Paris (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
France vs. Albania — Marseille (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Thursday, June 16
England vs. Wales — Lens (3 p.m. CET/9 a.m. ET)
Ukraine vs. Northern Ireland — Lyon (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
Germany vs. Poland — Saint-Denis (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Friday, June 17
Italy vs. Sweden — Toulouse (3 p.m. CET/9 a.m. ET)
Czech Rep vs. Croatia — Saint-Etienne (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
Spain vs. Turkey — Nice (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Saturday, June 18
Belgium vs. Rep of Ireland — Bordeaux (3 p.m. CET/9 a.m. ET)
Iceland vs. Hungary — Marseille (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
Portugal vs. Austria — Paris (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Sunday, June 19
Romania vs. Albania — Lyon (9 p.m. CET/3 p.m. ET)
Switzerland vs. France — Lille (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Monday, June 20
Russia vs. Wales — Toulouse (9 p.m. CET/3 p.m. ET)
Slovakia vs. England — Saint-Etienne (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Tuesday, June 21
Ukraine vs. Poland — Marseille (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
Northern Ireland vs. Germany — Paris (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
Czech Rep vs. Turkey — Lens (9 p.m. CET/3 p.m. ET)
Croatia vs. Spain — Bordeaux (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Wednesday, June 22
Iceland vs. Austria — Saint-Denis (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
Hungary vs. Portugal — Lyon (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
Italy vs. Rep of Ireland — Lille (9 p.m. CET/3 p.m. ET)
Sweden vs. Belgium — Nice (9 p.m. CET/3 p.m. ET)

Round of 16

Saturday, June 25
RA vs. RC — Saint-Etienne (3 p.m. CET/9 a.m. ET)
WB vs. 3A/C/D — Paris (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
WD vs. 3B/E/F — Lens (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Sunday, June 26
WA vs. 3C/D/E — Lyon (3 p.m. CET/9 a.m. ET)
WC vs. 3A/B/F — Lille (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
WF vs. RE — Toulouse (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Monday, June 27
WE vs. RD — Saint-Denis (6 p.m. CET/12 p.m. ET)
RB vs. RF — Nice (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Quarterfinals

Thursday, June 30
W37 vs. W39 — Marseille (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Friday, July 1
W38 vs. W42 — Lille (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Saturday, July 2
W41 vs. W43 — Bordeaux (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Sunday, July 3
W40 vs. W44 — Saint-Denis (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Semifinals

Wednesday, July 6
W45 vs. W46 — Lyon (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Thursday, July 7
W47 vs. W48 — Marseille (9 p.m. CET/3 p.m. ET)


Final

Sunday, July 10
W49 vs. W50 — Saint-Denis (9 p.m. CET/3 p.m. ET)

 

ប្រភព៖ ESPN

  • កាលបរិច្ឆេទនៃរាល់ការប្រកួត EURO 2016 នៅរដូវក្ដៅខាងមុននេះ បានចេញជាផ្លូវការហើយ已关闭评论
  • 12 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/02/10  Category:កីឡា