ម៉ាករថយន្តទាំង១០ នឹងពេញនិយម លើទីផ្សារបំផុត ឆ្នាំ២០១៦

ឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅ ម៉ាកយីហោរបស់រថយន្តដែលមានការពេញនិយមគឺនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយ ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី២០១៦នេះ អ្នកវិភាគទីផ្សារជឿថា ឧស្សាហកម្មរថយន្តនឹងបើកទំព័រថ្មីមួយទៀត ដើម្បីប្រកួតប្រជែងប្រជាប្រិយភាពគ្នាកាន់តែខ្លាំង ហើយម៉ាករថយន្តទាំង១០ខាងក្រោមនេះ នឹងពេញនិយមបំផុតលើទីផ្សារ៖

១. Lexus៖

ម៉ាករថយន្តទាំង១០ នឹងពេញនិយម លើទីផ្សារបំផុត ឆ្នាំ២០១៦

២. Honda៖

ម៉ាករថយន្តទាំង១០ នឹងពេញនិយម លើទីផ្សារបំផុត ឆ្នាំ២០១៦

៣. Jaguar/Land Rover៖

ម៉ាករថយន្តទាំង១០ នឹងពេញនិយម លើទីផ្សារបំផុត ឆ្នាំ២០១៦

៤. Kia៖

ម៉ាករថយន្តទាំង១០ នឹងពេញនិយម លើទីផ្សារបំផុត ឆ្នាំ២០១៦

៥. Dodge៖

ម៉ាករថយន្តទាំង១០ នឹងពេញនិយម លើទីផ្សារបំផុត ឆ្នាំ២០១៦

៦. Hyundai៖

ម៉ាករថយន្តទាំង១០ នឹងពេញនិយម លើទីផ្សារបំផុត ឆ្នាំ២០១៦

៧. Subaru៖

ម៉ាករថយន្តទាំង១០ នឹងពេញនិយម លើទីផ្សារបំផុត ឆ្នាំ២០១៦

៨. Infiniti៖

ម៉ាករថយន្តទាំង១០ នឹងពេញនិយម លើទីផ្សារបំផុត ឆ្នាំ២០១៦

៩. Jeep៖

ម៉ាករថយន្តទាំង១០ នឹងពេញនិយម លើទីផ្សារបំផុត ឆ្នាំ២០១៦

១០. Ford៖

ម៉ាករថយន្តទាំង១០ នឹងពេញនិយម លើទីផ្សារបំផុត ឆ្នាំ២០១៦