ដំណឹង​លក់​រថយន្ត AUDI QUATTRO Q7 ឆ្នាំ 2011 ​

​ខ្ញុំ​ចង់​លក់​រថយន្ត​របស់​ខ្ញុំ​នៅក្នុង​តម្លៃ​សមរម្យ​បាន​នាំចូល​ថ្មី​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក​, តម្លៃ​: 59999$ -AUDI QUATTRO Q7 2011-​ផលិត​ឆ្នាំ 2011 -White color-​ពណ៌​ស​ -Tax paper-​ក្រដាស​ពន្ធ​