តើ​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ​គឺជា​អ្វី ?

dnt-news: ​នៅក្នុង​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​១៩៩៨ ប្រទេស​ជា​សមាជិក​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ចំនួន​១២០​ ប្រទេស​បានអនុម័ត​សន្ធិសញ្ញា បង្កើត​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​លើកដំបូង​នៅក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ពិភពលោក ។ សន្ធិសញ្ញា​នេះ​បាន​ចូល​ជាធរ​មាននៅ​ថ្ងៃទី​០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០០២ គឺ​៦០​ថ្ងៃ​បន្ទាប់