មន្ទីរពេទ្យឯកទេសភ្នែក កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ជួយពិនិត្យភ្នែកដល់ បុគ្គលិកក្រសួងការបរទេស

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៃមន្ទីរពេទ្យឯកទេសភ្នែកកម្ពុជា និងមន្ទីរពេទ្យភ្នែកឥណ្ឌា ក្រោមកិច្ចសហការ និងក្រសួងការបរទេស  និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានរៀបចំពិនិត្យភ្នែកដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនមន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិកក្រសួង។
ការពិនិត្យនេះ នឹងបន្តរយៈពេល ៣ថ្ងៃ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៣ខែកុម្ភៈ ដោយមានការចូលរួមពិនិត្យរបស់ មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក ក្រសួងការបរទេស ចំនួន ១២៥នាក់ ដែលទទួលបាន ការពិនិត្យកំរិត ទំហំនៃការមើលឃើញរបស់ភ្នែក ការប្រឹក្សាយោបល់ ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកឯកទេស ចក្ខុសាស្ត្រ ការណែនាំអំពីការថែរក្សាភ្នែក និងការផ្តល់ជូននូវ Vision Is Life Card សម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ៥០%ក្នុងការប្រើប្រាស់ជម្ងឺ៕

មន្ទីរពេទ្យឯកទេសភ្នែក កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ជួយពិនិត្យភ្នែកដល់ បុគ្គលិកក្រសួងការបរទេស

មន្ទីរពេទ្យឯកទេសភ្នែក កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ជួយពិនិត្យភ្នែកដល់ បុគ្គលិកក្រសួងការបរទេស

មន្ទីរពេទ្យឯកទេសភ្នែក កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ជួយពិនិត្យភ្នែកដល់ បុគ្គលិកក្រសួងការបរទេស

មន្ទីរពេទ្យឯកទេសភ្នែក កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ជួយពិនិត្យភ្នែកដល់ បុគ្គលិកក្រសួងការបរទេស