តើ​ហេតុអ្វី​ចាំបាច់​មាន​ធ្វើ​បុណ្យសព និង​មាន​ឆុង​ឆ្នាំ​មែនឬ ?

dnt-news: ​នៅពេល​ដែលមាន​សមាជិក​ក្នុង​គ្រួសារ​បានធ្វើ​មរណកាល​សាច់ញាតិ​របស់​សព​បាន​រៀបចំ​ពិធីបុណ្យ​ជា​បន្តបន្ទាប់​គឺ​បុណ្យ​៧​ថ្ងៃ​-១០០​ថ្ងៃ និង​មួយ​ខួប​ដើម្បី​បូ​ង​សួង​អោយ​វិញ្ញាណ​ក្ខ័​ន​របស់​សព​បាន​ទៅកាន់​ឋាន​សុខ​គតិ​ភព ។