រដ្ឋមន្ដ្រី​សង្គម​កិច្ច​អូស្ដ្រាលី​រង​សម្ពាធ​​ឲ្យ​ចុះ​ចេញ​ពី​តំណែង​ព្រោះ​តែ​ទំនាស់​ផល​ប្រយោជន៍​រួម​

ក្រសួង​ការ​បរទេស និង​ពាណិជ្ជកម្ម​អូស្ដ្រាលី​និយាយ​ថា មន្ដ្រី​ចិន​ជឿ​ជាក់​ថា​ពួក​គេ​បាន​ជួប​ប្រជុំ​ជា​មួយ​នឹង​រដ្ឋមន្ដ្រី​​សង្គម​កិច្ច​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អូស្ដ្រាលី​លោក Stuart Robert នៅ​ក្នុង​លក្ខណៈ​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ពេល​ដែល​លោក​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង​កាល​ពី​ឆ្នាំ​​២០១៤។