ម៉ាក​​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រកប​ខុស​

ម៉ាក​​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រកប​ខុស​

​​​​ម៉ាក​​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​មួយ​ចំនួន​ជា​ពិសេស​ម៉ាក​រថយន្ត​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​គឺ​តែង​មាន​ការ​ប្រកប​ខុស​ពី​​ព្យញ្ជនៈ​ឬ​ស្រៈ​នៃ​ម៉ាក​សញ្ញា​នោះ​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​​ភាគ​ច្រើន​ហៅ​ឈ្មោះ​រថយន្ត​ទាំង​នោះ​ខុស​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន។

 

ម៉ាក​​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រកប​ខុស​

 

ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​ការ​​ប្រកប​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​លើ​​ម៉ាក​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​មួយ​ចំនួន៖

 

-PORSCHE៖ អាន​ថា​ Por-Shhaa (ផ៉​-ហ្សា​)

 

ម៉ាក​​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រកប​ខុស​

 

-LAMBORGHINI៖ អាន​ថា​ Lambor-Gee-Nee (ឡេម​-ប៉​-ហ្គី-នី) ឬ​ហៅ​កាត់​ថា​ ឡេម​-បូ

 

ម៉ាក​​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រកប​ខុស​

 

-Volkswagen៖ អាន​ថា Foaks-Vaa-Gun (ហ្វូកស៍-វ៉ា​-ហ្គាន)

 

ម៉ាក​​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រកប​ខុស​

 

-CHEVROLET៖ អាន​ថា​ Shev-Ro-Ley (ហ្សេវ- រូ-ឡេ)

 

ម៉ាក​​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រកប​ខុស​

 

-HYUNDAI៖ អាន​ថា​ Hun-Day (ហុន​-ដេ)

 

ម៉ាក​​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រកប​ខុស​

 

​​​​​​​-Mercedes-Benz៖ អាន​ថា Mer-Say-Deez-Bents (មឺ​-សេ-ដីស-បេនស៍)

 

ម៉ាក​​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រកប​ខុស​

 

-Audi៖ អាន​ថា​ Aw-Dee (អ-ឌី)

 

ម៉ាក​​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រកប​ខុស​

 

-Lexus៖ អាន​ថា​ Lex-Sers (ឡិច-សឺស)

 

ម៉ាក​​សញ្ញា​រថយន្ត​ល្បីៗ​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ប្រកប​ខុស​


​​​​​​​​​​

ចុច​អាន៖ អត្ថន័យស្លាក​សញ្ញា​នៃ​​ម៉ាក​រថយន្ត​ដែល​អ្នក​អាច​មិន​ដឹង

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ ScoopWhoop, TopGear​​​