៤​បទ​របស់​អ្នក​និពន្ធ សោម ដូរ៉េ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក​បាន


៤​បទ​របស់​អ្នក​និពន្ធ សោម ដូរ៉េ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក​បាន

រំលឹក Original Songs ៤បទ​ពី​អ្នក​និពន្ធ​ទំនុក​ច្រៀង​ សោម ដូរ៉េ​ ដែល​រៀប​រាប់​ពី​អ្នក​មាន​គុណ​ពេល​ស្ដាប់​ហើយ​អាច​ធ្វើ​អ្នក​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក​មិន​ដឹង​ខ្លួន។ បទ​ទាំង​នោះ មាន៖

 

 

 

៤​បទ​របស់​អ្នក​និពន្ធ សោម ដូរ៉េ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក​បាន

អ្នក​និពន្ធ សោម ដូរ៉េ

 

១. លើ​លោក​នេះ​ខ្ញុំ​ស្រលាញ់​ខ្ញុំ​ជាង​គេ– មាស សុខសោភា

 

 

២.​ តែង​សេចក្ដី​អំពី​ពុក–​​ ករុណា ពេជ្រ​

 

 

៣. ៩​ ខែ ១០​ថ្ងៃ–​ កាតុ

 

 

៤. ធនាគារ​ទឹក​ភ្នែក–​ សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ