មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ?

មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ?

​មិនមែន​អួត​ស្រី​វៀតណាម​ទេ តែដោយសារ​យើង​ជា​អាជីព មេ​ឌា រឿង​អី​ប្លែក​ក៏ត្រូវ​តែ​ជា​ចំណី​របស់​យើង សូម្បីតែ​វេ​ប​សាយ​ថៃ Post ព្រោងព្រាត ដូច្នេះ កុំ​ថា​អី​ថា​វ៉ាន់ បើ​នាង​ចិត្តល្អ​ប៉ុណ្ណឹង​ហើយ បើ​មិន​មើល​ដូច​មិនកើត ។​

​តារា ង៉ុ​ក ទ្រី​ញ (Ngoc Trinh) Super Star របស់​វៀតណាម បាន​បង្អួតរាង​សិច​ស៊ី យ៉ាង​រោលរាល ធ្វើឱ្យ​ប្រជា​អន​ឡាញ ឱ្យ​ពិន្ទុ ១០០ ពេញ ។​ ​ខាងក្រោម​នេះ ជា​រូបភាព​បាន​ពី​វេ​ប​សាយ Kapook របស់​ថៃ ទុក​គ្រាន់​ចែកគ្នា​មើល​កម្សាន្ត ៕

មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ? មើល Super Star វៀតណាម​បន្តិច​មើល៍ ហ៊ានប៉ុណ្ណា ?

Related