អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់បណ្ឌិត​ជំនាញ​ប្រែប្រួល​ធាតុអាកាស នៅ IUSS Pavia អ៊ីតាលី​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​