គ្រោះ​ថ្នាក់​មើល​មិន​ឃើញ មាន​បំពង់​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​​​ជាប់​រថយន្ត​ជានិច្ច​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​អ្នក​ដំណើរ​


គ្រោះ​ថ្នាក់​មើល​មិន​ឃើញ មាន​បំពង់​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​​​ជាប់​រថយន្ត​ជានិច្ច​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​អ្នក​ដំណើរ​

ចៃដន្យ​មើល​មិន​ឃើញ​ទេ ហើយ​ក៏​ជា​បង្ការ​ទុក​ជា​មុន​ដែល​រថយន្ត​នានា​ត្រូវ​ដាក់​បំពង់​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ជាប់​រថយន្ត​ជា​និច្ច ក្រែង​លោ​កើត​មាន​បញ្ហា​តាម​ផ្លូវ​។

 

ដូច​រថយន្ត​ដឹក​អ្នក​ដំណើរ​មួយ​នេះ បាន​បំពាក់​បំពង់​ពន្លត់​អគ្គីភ័យ​ក្នុង​រថយន្ត​ដើម្បី​ធានា​បាន​សុវត្ថិភាព​គ្រប់​ពេល​វេលា​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ធ្វើ​ដំណើរ​។

 

គ្រោះ​ថ្នាក់​មើល​មិន​ឃើញ មាន​បំពង់​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​​​ជាប់​រថយន្ត​ជានិច្ច​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​អ្នក​ដំណើរ​

 

គ្រោះ​ថ្នាក់​មើល​មិន​ឃើញ មាន​បំពង់​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​​​ជាប់​រថយន្ត​ជានិច្ច​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​អ្នក​ដំណើរ​