តារាងនៃការប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័ន សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍, និងថ្ងៃអាទិត្យនេះ

សម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់កម្ពុជា ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងពេលវេលា ប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័ន សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍, និងថ្ងៃអាទិត្យ ក្នុងចុងសប្ដាហ៍នេះ។
ការប្រកួតទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាគូរប្រកួតដ៏ជក់ចិត្ត ដូចនេះតើគូរមួយណាដែលអ្នកចង់ទស្សនាជាងគេ? សូមមើលតារាងនៃគូរប្រកួតទាំអស់គ្នា៖

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.27.09-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.27.17-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.27.26-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.27.33-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.27.41-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.27.48-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.27.57-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.28.07-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.28.16-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.28.22-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.28.29-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.28.36-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.28.42-AM

Screen-Shot-2016-02-12-at-11.28.50-AM