គណបក្សយុវជនកម្ពុជា អំពាវនាវឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ថែរក្សាសភាពការណ៍ ស្ងប់ស្ងត់ក្នុងចន្លោះ ថ្ងៃទី១៥-១៦កុម្ភៈ

គណបក្សយុវជនកម្ពុជា អំពាវនាវឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ថែរក្សាសភាពការណ៍ ស្ងប់ស្ងត់ក្នុងចន្លោះ ថ្ងៃទី១៥-១៦កុម្ភៈ