វីដេអូ ការចុះទៅកាន់ទីតាំងផ្ទាល់ ថ្មបីដុំ នៃក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ របល់លោក សុខទូច

ភ្នំពេញ៖ អត្ថន័យក្នុងវីដេអូនេះ គឺជាការចុះទៅកាន់ទីតាំងផ្ទាល់ ថ្មបីដុំ នៃក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកបណ្ឌិត សុខ ទូច នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា បន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រ បក្សប្រឆាំង បានបំផុសពាក្យចរចាមអារាមថា ថ្មនៅតំបន់នោះ ត្រូវបានប្រទេសជិត ខាងរំលោភយក ប៉ុន្តែ ការពិតគឺថ្មទាំងបីដុំ នោះស្ថិតក្នុងអធិបតេយ្យភាព ទឹកដីកម្ពុជាដដែល មិនមានការបារបង់ឡើយ៕