ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

ក្រសួង​ការ​បរទេស​អន្តរា​គមន៍​ជួយ​កម្ម​សិក្សា​ការី​៣៧​នាក់​នៅ​ជប៉ុន