រៀន​ចប់​វិស្វករ​មេកានិច​មក​ដាំ​ទំពាំង​ផ្អែម

dnt-news : ​ការដែល​ធ្វើការ ឬក៏​ប្រកប​របរជំនួញ​ដូរ ខុសពី​ជំនាញ​ដែល​រៀន​នៅ​សាលា ពុំមែន​មានន័យថា ជា​រឿង​មិនល្អ​នោះទេ ហើយ​ក៏មាន​និស្សិត​មិនតិច​ដែរ ដែល​ក្រោយពី​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ទៅធ្វើ​ការងារ​ខុស​មុខជំនាញ​ដែល​ខ្លួន​បាន​សិក្សា ។