អាជ្ញាធរភ្នំពេញ កំពុងមមាញឹក ជួសជុលបង្គោល ភ្លើងឡើងវិញ

ភ្នំពេញ៖មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានី នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បាននឹងកំពុងមមាញឹក ក្នុងការអនុវត្តការងារទាក់ទង បង្គោលភ្លើង អគ្គិសនីនៅរាជធានីភ្នំពេញ។
មន្ទីរសាធារណការបានអនុវត្តការងារមួយចំនួនដូចជា ប្ដូរអំពូលដាច់មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស ចាប់ពីស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ដល់រង្វង់មូលស្តាតចាស់ , តម្លើងងបង្គោលភ្លើង
និង ចាប់គោមមហាវិថីព្រះមុនីរេតជាប់ស្តាតអូឡាំពិក , ចាក់បេតុងគ្រឹះបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺសួនមុខសណ្ឋាគារសាន់វេ , ជួសជុលបង្គោលភ្លើងផ្លូវលេខ២០០៤ ស ឡានិងដាក់ឲ្យបំភ្លឺបាន ៨០%៕

អាជ្ញាធរភ្នំពេញ កំពុងមមាញឹក ជួសជុលបង្គោល ភ្លើងឡើងវិញ

អាជ្ញាធរភ្នំពេញ កំពុងមមាញឹក ជួសជុលបង្គោល ភ្លើងឡើងវិញ

អាជ្ញាធរភ្នំពេញ កំពុងមមាញឹក ជួសជុលបង្គោល ភ្លើងឡើងវិញ

អាជ្ញាធរភ្នំពេញ កំពុងមមាញឹក ជួសជុលបង្គោល ភ្លើងឡើងវិញ