តោះ​ទៅ​មើល​តារា​ហុងកុង​ល្បីៗ​ចូល​រួមក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិន​កន្លង​ទៅថ្មីៗ​

តារា​ប្រចាំ​ទូរទស្សន៍​ TVBជាច្រើន​រូប​បាន​នាំ​គ្នា​ចូល​រួម​អបអរសាទរ​ នៅ​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ដែល​ជា​បុណ្យ​ដ៏ធំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​ប្រទេសចិន​។
តោះ​ទៅ​មើល​តារា​ហុងកុង​ល្បីៗ​ចូល​រួមក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិន​កន្លង​ទៅថ្មីៗ​តោះ​ទៅ​មើល​តារា​ហុងកុង​ល្បីៗ​ចូល​រួមក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិន​កន្លង​ទៅថ្មីៗ​
តោះ​ទៅ​មើល​តារា​ហុងកុង​ល្បីៗ​ចូល​រួមក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិន​កន្លង​ទៅថ្មីៗ​តោះ​ទៅ​មើល​តារា​ហុងកុង​ល្បីៗ​ចូល​រួមក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិន​កន្លង​ទៅថ្មីៗ​តោះ​ទៅ​មើល​តារា​ហុងកុង​ល្បីៗ​ចូល​រួមក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំ​ចិន​កន្លង​ទៅថ្មីៗ​
អត្ថបទដោយ៖ កញ្ញា