លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ពន្យល់​យ៉ាង​ក្បោះក្បាយ ពីការ​ត្រៀមស្តារ​ អាង​ស្តុកទឹក ខាងត្បូង និង ប្រឡាយ​បឹងត្របែក​

ភ្នំពេញ៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ លោកប៉ា សុជាតិវង្សនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ បានពន្យល់ យ៉ាងក្បោះក្បាយ អំពីសារៈសំខាន់ នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ស្តារអាងស្តុបទឹក ខាងត្បូង និងប្រឡាយបឹងត្របែក  ដើម្បីបញ្ជៀស ការលិចលង់ ក្នុងបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅបានសុខស្រួល។

លោកបានលើកឡើងបែបនេះ ក្នុងពេលដឹកនាំកម្លាំងចុះ ពិនិត្យស្ថានភាពអាងស្តុបទឹក ខាងត្បូង និងប្រឡាយបឹងត្របែក នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ កុម្ភៈ៕

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ពន្យល់​យ៉ាង​ក្បោះក្បាយ ពីការ​ត្រៀមស្តារ​ អាង​ស្តុកទឹក ខាងត្បូង និង ប្រឡាយ​បឹងត្របែក​

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ពន្យល់​យ៉ាង​ក្បោះក្បាយ ពីការ​ត្រៀមស្តារ​ អាង​ស្តុកទឹក ខាងត្បូង និង ប្រឡាយ​បឹងត្របែក​

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ពន្យល់​យ៉ាង​ក្បោះក្បាយ ពីការ​ត្រៀមស្តារ​ អាង​ស្តុកទឹក ខាងត្បូង និង ប្រឡាយ​បឹងត្របែក​

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ពន្យល់​យ៉ាង​ក្បោះក្បាយ ពីការ​ត្រៀមស្តារ​ អាង​ស្តុកទឹក ខាងត្បូង និង ប្រឡាយ​បឹងត្របែក​

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ពន្យល់​យ៉ាង​ក្បោះក្បាយ ពីការ​ត្រៀមស្តារ​ អាង​ស្តុកទឹក ខាងត្បូង និង ប្រឡាយ​បឹងត្របែក​

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ពន្យល់​យ៉ាង​ក្បោះក្បាយ ពីការ​ត្រៀមស្តារ​ អាង​ស្តុកទឹក ខាងត្បូង និង ប្រឡាយ​បឹងត្របែក​

លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ពន្យល់​យ៉ាង​ក្បោះក្បាយ ពីការ​ត្រៀមស្តារ​ អាង​ស្តុកទឹក ខាងត្បូង និង ប្រឡាយ​បឹងត្របែក​