សហគមន៍​បណ្តាញ​ស្ត្រី​អតីត​អ្នក​បឹងកក់ នឹង​ទៅ​ដាក់​ញ​តិ្ត​នៅ​ស្ថានទូត​អាមេរិក ដើម្បី​ស្វែងរក​កិច្ច​អន្តរ​គម​ន៍​

ភ្នំពេញ: នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ថ្ងៃទី​១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦ ​សហគមន៍​បណ្តាញ​ស្ត្រី​អតីត​អ្នក​បឹងកក់ នឹង​ទៅ​ដាក់​ញ​តិ្ត​នៅ​ស្ថានទូត​អាមេរិក និង​ធានា​គារ​ពិភពលោក ដើម្បី​ស្វែងរក​កិច្ច​អន្តរ​គម​ន៍​សារជាថ្មី ជួបជុំគ្នា​នៅមុខ​ស្ថានទូត​អាមេរិក​៕​

សហគមន៍​បណ្តាញ​ស្ត្រី​អតីត​អ្នក​បឹងកក់ នឹង​ទៅ​ដាក់​ញ​តិ្ត​នៅ​ស្ថានទូត​អាមេរិក ដើម្បី​ស្វែងរក​កិច្ច​អន្តរ​គម​ន៍​