សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបង្ហាញពីភាពរីករាយ ដោយមានបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ កំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក មករង់ចាំទទួលនៅ សណ្ឋាគារដែល សម្ដេចស្នាក់នៅ ហើយសម្ដេចនឹង ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅពេលបន្តិចទៀត។

នៅក្នុងបណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គម ហ្វេសប៊ុករបស់ សម្ដេចបានសរសេរថា "បងប្អូនជនរួមជាតិ ជាទីនឹករលឹក ! ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ ទីកន្លែងដែលត្រូវប្រជុំ នៅម៉ោង ១រសៀល ម៉ោងនៅអាមេរិក នៃរដ្ឋ California ត្រូវនឹងម៉ោង ៤ទៀបភ្លឺ ម៉ោងនៅកម្ពុជា"។ សម្ដេចបានបន្ថែមថា "ដំណើរលើកនេះ ទោះជួបការលំបាកបន្តិច ដោយត្រូវប្តូរយន្តហោះរហូត ៣ដង និងមិនបានសំរាកគ្រប់គ្រាន់ តែខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្ត ដោយបានតំណាងឲ្យកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌ អាស៊ានធ្វើការប្រជុំ ពិសេសជាមួយ សហរដ្ឋអាមេរិក"។

សម្ដេចបានបញ្ជាក់ថា "ខ្ញុំពិតជាមានការ រីករាយដោយបងប្អូន ជនរួមជាតិកម្ពុជាយើង ដែលកំពុងរស់នៅ សហរដ្ឋអាមេរិក មករង់ចាំទទួលនៅ សណ្ឋាគារដែល ខ្ញុំស្នាក់នៅ ខ្ញុំនឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូនខ្មែរ យើងប្រមាណជាង ៥០០នាក់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះ"៕

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California

សម្ដេចតេជោ នឹងជួបសំណេះសំណាល ជាមួយបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណជាង ៥០០នាក់ នៅរដ្ឋ California