លោកបណ្ឌិតហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញ ជាគណៈអធិបតី ពិធីបញ្ចូលសមាជិក គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តរតនគិរី

រតនគិរីៈ នាសាលមហោស្រព សម្តេចតេជោក្រុងបានលុង ក្នុងព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ នេះលោកបណ្ឌិតហ៊ុន ម៉ាណែត អនុប្រធានក្រុមការងារ យុវជនថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារ តំបន់២ របស់ក្រុមការងារ យុវជនថ្នាក់កណ្តាល អញ្ជើញជាគណអធិបតីពិធីបញ្ចូលសមាជិក គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តរតនគិរី ។

អញ្ចើញចូលរួមក្នុងឱកាសនេះដែរ មានលោកមួង ប៉យ ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត និងលោកថង សាវុន អនុប្រធានគណបក្ស កម្ពុជាខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជន គណបក្សប្រជាជនខេត្ត សមាជិក អចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត សមាជិកគណបក្សប្រជាជនខេត្ត ព្រមទាំងសមាជិក សមាជិកាគណបក្ស ប្រជាជន មកពីបណ្តាស្រុក ក្រុងទូទាំងខេត្តជាច្រើនរូប៕

លោកបណ្ឌិតហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញ ជាគណៈអធិបតី ពិធីបញ្ចូលសមាជិក គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តរតនគិរី

លោកបណ្ឌិតហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញ ជាគណៈអធិបតី ពិធីបញ្ចូលសមាជិក គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តរតនគិរី

លោកបណ្ឌិតហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញ ជាគណៈអធិបតី ពិធីបញ្ចូលសមាជិក គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តរតនគិរី

លោកបណ្ឌិតហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញ ជាគណៈអធិបតី ពិធីបញ្ចូលសមាជិក គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តរតនគិរី