គណៈកម្មការទី៥ រដ្ឋសភាកំពុង ជួបជាមួយ គណៈកម្មាធិការ សិទ្ធិមនុស្ស អន្តរជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រធានគណៈកម្មការទី៥ នៃរដ្ឋសភា លោក ឈាង វុន កំពុងជួបពិភាក្សាការងារ មួយចំនួនជាមួយ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស នៃតំណាងអន្តរសភា (IPU) នៅម៉ោង៩និង៤៥នាទីព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ នាវិមានរដ្ឋសភា។

ក្រោយពីជួបគណៈកម្មការទី៥រូចមក IPU  នឹងបន្តជួបជាមួយ តំណាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដឹកនាំដោយ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី  គាត ឈន់៕

គណៈកម្មការទី៥ រដ្ឋសភាកំពុង ជួបជាមួយ គណៈកម្មាធិការ សិទ្ធិមនុស្ស អន្តរជាតិ

គណៈកម្មការទី៥ រដ្ឋសភាកំពុង ជួបជាមួយ គណៈកម្មាធិការ សិទ្ធិមនុស្ស អន្តរជាតិ

គណៈកម្មការទី៥ រដ្ឋសភាកំពុង ជួបជាមួយ គណៈកម្មាធិការ សិទ្ធិមនុស្ស អន្តរជាតិ